فرصت های سرمایه گذاری

فهرست فرصت های سرمایه گذاری در روستا
عنوان پروژه  عنوان پروژه  محل اجرا اعتبار مورد نیاز شرح مشارکت دهیاری
تقویت صنعت دامداري روستا
تقویت کشاورزي روستا از طریق تامین آب براي روستا
احداث و تکمیل فضاي سبز عمومی
احداث خانه ورزش روستایی
احداث زمین چمن مصنوعی
احداث کارگاه های صنایع دستی
فهرست