کاربریهای پیشنهادی طرح هادی

باتوجه به استانداردها و ضوابط موجود و تعداد جمعیت روستاي قلعه سفید تا سال (1402) و کمبودهاي اساسی روستا، کاربری هایی در زمینه کاربریهاي مسکونی، بهداشتی، تجاري و معین، اداري، تاسیسات و تجهیزات روستایی و توسعه معابر و … در نظر گرفته شده.

 • کاربري مسکونی:

 با توجه به طرح پیشنهادي بافت روستا و لزوم توسعه فضاهاي خدماتی در روستا و مازاد کاربري مسکونی در وضع موجود، با اختصاص 30971/42 مترمربع از محدوده پیشنهادي روستا که سرانه اي معادل 148/9 مترمربع به ازاي هر نفر را در بر می گیرد، حدود 36/77 درصد از کل بافت در طرح پیشنهادي به این کاربري اختصاص یافته است که مطابق استانداردهاي موجود، میزان قابل قبولی می باشد

 • کاربري آموزشی:

در طرح پیشنهادي و با توجه به نیاز ساکنین دبستانی معادل 30971/97 مترمربع با سرانه 8/13 مترمربع به ازاي هر نفر پیش بینی شده است تا نیاز ساکنین در سال افق طرح مرتفع گردید. این کاربري در طرح پیشنهادي حدود 2/00 درصد از سطح روستا را در بر خواهد گرفت.

 • کاربري مذهبی:

سرانه پیشنهادي این کاربري در طرح پیشنهادي معادل 3/1 مترمربع به ازاي هر نفر و در فضایی معادل 709/92 مترمربع پیش بینی شده است که حدود 0/48 درصد از بافت روستا را به خود اختصاص می دهد.

 • کاربري تأسیسات و تجهیزات:  

با توجه به اینکه روستا در وضع موجود با فقدان این کاربري مواجه می باشد لذا در طرح پیشنهادي فضایی معادل 478/49 مترمربع به این کاربري تخصیص یافته است که حدود 0/56 درصد از سطح روستا را به خود اختصاص خواهد داد و سرانه اي معادل 2/30 مترمربع به ازاي هر نفر را در بر می گیرد.

 • کاربري درمانی(خانه بهداشت):

 با توجه به فقدان این کاربري در وضع موجود روستا، در طرح پیشنهادي فضایی به عنوان خانه بهداشت معادل 5030/77 مترمربع به عنوان خانه بهداشت جهت تأمین این کاربري پیش بینی شده است که حدود 0/36 مترمربع از بافت روستا را به خود اختصاص می دهد و سرانه پیشنهادي آن معادل 1/47 مترمربع می باشد.

 • کاربري فضاي سبز عمومی:

در حال حاضر روستا با کمبود کاربري فضاي سبز عمومی مواجه می باشد لذا در طرح پیشنهادي با لحاظ نمودن سطحی معادل 1270/03 مترمربع که 1/50 درصد از سطح روستا را در بر گرفته است، این نیاز مرتفع شده است. لازم به ذکر است سرانه پیشنهادي این کاربري معادل 6/10 مترمربع به ازاي هر نفر پیش بینی شده است.

 • کاربري استخر:

این کاربري مطابق وضع موجود و با سطحی معادل 345/71 مترمربع حدود 0/41 درصد از سطح روستا را در بر می گیرد. بنابراین سرانه پیشنهادي این کاربري در طرح پیشنهادي حدود 1/66 مترمربع به ازاي هر نفر بر آورد میگردد.

 • کاربري ورزشی:

  این کاربري در سطحی معادل 2354/27 مترمربع در طرح پیشنهادي لحاظ شده است که 2/79 درصد از سطح روستا را در بر گرفته و سرانه پیشنهادي آن معادل 11/31 مترمربع به ازاي هر نفر برآورد می گردد.

 • کاربري گورستا:

 این کاربري در طرح پیشنهادي از محدوده مسکونی پیشنهادي روستا منتقل شده و لذا در طرح پیشنهادي این کاربري پیش بینی نشده است.

 • کاربري دامداري:

 این کاربري در طرح پیشنهادي از محدوده مسکونی پیشنهادي روستا منتقل شده و لذا در طرح پیشنهادي این کاربري پیش بینی نشده است.

 • کاربري صنعتی و کارگاهی:

 این کاربري در طرح پیشنهادي معادل وضع موجود آن وبا سطحی برابر 1036/09 مترمربع پیش بینی شده است که 1/23 درصد از سطح بافت روستا را در بر گرفته و سرانه پیشنهادي آن معادل 4/98 مترمربع به ازاي هر نفر پیش بینی شده است

 • اراضی بایر:

با توجه به آنکه از این اراضی جهت تأمین کمبودهاي خدماتی موجود در بافت و یا برطرف نمودن نیاز توسعه مسکونی می توان استفاده نمود لذا اراضی بایر در طرح پیشنهادي به کاربري هاي مورد نیاز تخصیص یافته و سطح آن معادل صفر می گردد.

 • توسعه آتی:

سطحی معادل 8947/40 مترمربع از محدوده روستا در طرح پیشنهادي جهت توسعه آتی روستا پیش بینی شده است که 10/62 درصد از سطح کل محدوده روستا را به خود اختصاص می دهد. لازم به ذکر است سرانه پیشنهادي این کاربري 43/01 مترمربع به ازاي هر نفر در نظر گرفته شده است.

فهرست