سرانه فضاهای عمومی

باعنایت به محدوده خدماتی، وسعت روستا معادل 71920/79 مترمربع برآورد شده است. وضعیت کاربريهاي مختلف آن به شرح زیر می باشد:

 • کاربري مسکونی:

در جوامع روستایی، سکونت و فعالیت پیوستگی زیادي به یکدیگر دارند. به طوریکه مسکن در هر روستا متأثر از اقتصاد و بویژه از شیوههاي تولید (زراعی، باغداري، دامداري و صنایع دستی) آن روستا می باشد. با توجه به معیشت مبتنی بر کشاورزي روستاي قلعه سفید، مسکن ترکیبی از محل سکونت خانوار، انبار محصولات زراعی، پارکینگ ماشین آلات و ادوات کشاورزي و محل نگهداري دام (طویله) میباشد که بصورت نامنظم و با کیفیت ساخت نامرتب و متفاوت شکل گرفته اند. کاربري مسکونی معادل 26828.53 متر مربع از فضاي روستا را به خود اختصاص داده که بیشترین میزان سطح اشغال در روستا نسبت به دیگر کاربريها است که سرانه آن براي هر روستایی 142/7 مترمربع به ازاي هر نفر و با سطح اشغال حدود 37/3 درصد از کل وسعت روستا میباشد. سرانه کاربري مسکونی روستا، رقم نسبتا بالایی را نشان میدهد

 • کاربري آموزشی:

با توجه به جمعیت محدود روستا در وضع موجود، وجود کاربري آموزشی تنها در سطح دبستان کفایت می کند که البته هرچند در وضع موجود روستا این کاربري با سطحی معادل 2287/81 مترمربع وجود دارد اما عملا غیر فعال بوده است و دهیاري روستا در آن مستقر می باشد

 • کاربري مذهبی:

این کاربري در قالب 2 مسجد با مساحتی معادل 866/24 مترمربع از بافت روستا را به خود اختصاص داده است سرانه این کاربري براي هر فرد 4/6 مترمربع به ازاي هر نفر بوده و 1/2 درصد از وسعت روستا را اشغال نموده است.

 • کاربری گورستان:

در حال حاضر یک قبرستان با سطحی معادل 489/36 مترمربع در روستا موجود می باشد، و سرانه 6/2 مترمربع به ازاي هر نفر را در بر می گیرد.

 • اراضی زراعی و باغات:

این اراضی در داخل بافت روستا داراي مساحتی در حدود 2307/47 مترمربع میباشد که دو پلاك را در بر می گیرد .این رقم 21/3 درصد از کل اراضی روستا را شامل می شود .سرانه این کاربري 12/3 مترمربع به ازاي هر نفر میباشد.

 • کاربری دامداري و مرغداري:

در حال حاضر سه پلاك به عنوان دامداري در روستا وجود دارد که سطحی معادل 1640/51 مترمربع را در بر می گیرد که سرانه اي معادل 7/8 مترمربع به ازاي هرنفر را شامل می شود و حدود 2/28 درصد از سطح روستا را به خود اختصاص می دهد

 • کاربري کارگاهی و صنعتی:

این اراضی سطحی معادل 2330/19 مترمربع معادل یک پلاك را در محدوده موجود روستا در بر می گیرد که سرانه آن 4/12 مترمربع به ازاي هر نفر را به خود اختصاص می دهد و حدود 3/24 درصد از سطح روستا را به خود اختصاص می دهد

 • تأسیسات و تجهیزات:

این کاربري با سطحی معادل 478/49 مترمربع در قالب 4 پلاك در محدوده روستا وجود دارد که سرانه معادل 2/5 مترمربع به ازاي هر نفر را در بر می گیرد و حدود 0/67درصد از سطح روستا را به خود اختصاص می دهد

 • کاربري بهداشتی:

این کاربري در قالب یک واحد حمام با سطحی معادل 82/71 مترمربع در روستا موجود می باشد که سرانه اي معادل 0/44 مترمربع به ازاي هر نفر را به خود اختصاص می دهد و تنها 0/11 درصد از سطح روستا را در بر می گیرد

 • انبار:

در حال حاضر یک پلاك با سطحی معادل686/04 مترمربع به ازاي هر نفر در روستا موجود می باشد که سرانهاي معادل 6/3 مترمربع به ازاي هر نفر را در بر می گیرد و حدود 0/95 درصد از سطح روستا را شامل می شود

 • استخر:

در حال حاضر یک استخر با سطحی معادل 346/07 مترمربع در روستا موجود می باشد که سرانه 8/1 مترمربع به ازاي هر نفر را در بر می گیرد و حدود 0/48 درصد از سطح بافت را شامل می شود.

 • اراضی باز و بایر:

اراضی باز و بایر با مساحت 13495/43 مترمربع، 18/77درصد از فضاي روستا را به خود اختصاص داده است. سرانه این کاربري 8/71 مترمربع براي هر نفر روستایی است. اراضی بایر داخل محدوده روستا براي ایجاد کاربري هاي لازم روستا مورد استفاده قرار میگیرند

 • فضاي سبز:

این کاربري با سطحی بالغ بر 598/04 مترمربع و سرانه اي معادل 3/2 مترمربع به ازاي هر نفر در وضع موجود تنها حدود 0/83 درصد از محدوده روستا را به خود اختصاص می دهد.

 • شبکه معابر:

این کاربري داراي مساحت 19483/9 متر مربع بوده و حدود 1/27 درصد از سطح روستا را در بر می گیرد و سرانه آن براي هر نفر 103/6متر مربع می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

6 − پنج =

فهرست