اطلاعات جمعیتی

اطلاعات جمعیتی

براساس اطلاعات آماري و محاسبات انجام شده، نرخ رشد روستا در طی سالهاي 90-1365 به طور ثابت و تقریبا معادل 1 درصد بوده است. بدین ترتیب در فاصله سالهاي 65-75 نرخ رشد جمعیت 2/36 بوده است. این در حالی است که طی دهه 75-85 نرخ رشد منفی بوده و معادل 1/27- درصد بوده است. همچنین در فاصله سالهاي 85-90 رشد جمعیت بازهم روندي نزولی داشته و نرخ رشد آن 0/5- درصد می باشد. اما در مجموع در فاصله سالهاي 65-90 جمعیت با نرخ رشد ثابت یک درصد در روستا افزایش یافته است که حاکی از افزایش تدریجی جمعیت روستا طی این سالها بوده است.

تحولات بعد خانوار روستاي قلعه سفید در طی سالهاي 1365-1390 در جدول زیر ارائه شده است. با توجه به ارقام به دست آمده می توان گفت در مجموع بعد خانوار در روستاي قلعه سفید طی این سالها روندي کاهنده را دنبال نموده است به گونه اي که بعد خانوار از 5 نفر در سال 1365 به 3/5 نفر در سال 1390 کاهش یافته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

چهار × سه =

فهرست