آب و هوا

وضعیت آب و هوای روستای قلعه سفید

بطور کلی بخش زیادي از بارش منطقه ناشی از جریانات مدیترانه اي است که از سمت غرب و از اوایل پاییز تا اواسط بهار این منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد. میانگین بارندگی این منطقه بر اساس آمار هواشناسی ایستگاههاي دیزیچه و ذوب آهن اصفهان به ترتیب 7/147 و 5/159 میلیمتر است که با توجه به توزیع فصلی بیشترین بارش مربوط به ماههاي آذر -دي -بهمن و اسفند می باشد و در ماههاي مرداد و شهریور این میزان به صفر کاهش می یابد. میانگین رطوبت نسبی در این منطقه نیز متناسب با دوره بارش از آبان ماه شروع و تا فروردین ادامه می یابد که از بیشترین میزان 47 درصد در فروردین ماه تا 5/66 درصد در دي ماه متغیر است. از اواخر بهار تا پایان تابستان شرایط خشکی فیزیکی در این منطقه شدت می یابد که ناشی از کاهش بارندگی و افزایش دما در منطقه است.

میانگین دماي سالانه منطقه بنابر اطلاعات ایستگاه ذوب آهن 6/14و در ایستگاه دیزیچه 12 درجه سانتیگراد می باشد و گرمترین ماه سال تیر و سردترین ماه سال دي ماه است و میزان دما از فروردین شدت می یابد و از مهرماه از شدت آن کاسته می شود. به طور متوسط بیشترین میزان دما در روزهاي تیرماه به میزان 7/35 درجه سانتیگراد و متوسط کمترین میزان روزانه دما در ديماه معادل 9/4- درجه سانتیگراد است. همچنین در تمام ماههاي سال اختلاف دماي شب و روز تقریباً زیاد است با توجه به حداقل هاي دما از آبان ماه تا اواخر فروردین ماه یخبندانهاي زیادي در این منطقه اتفاق می افتد به طوري که سالیانه 139 روز یخبندان گزارش شده است و ماههاي آذر و دي و بهمن بیشترین ایام یخبندان را دارا می باشند .شیب عمومی روستا نیز شیبی ملایم از جنوب به شمال در این روستا میباشد و نشان میدهد که این روستا از نوع دشتی و فاقد عارضه هاي شدید می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دو + 11 =

فهرست