وجه تسمیه نام روستا

در خصوص وجه تسمیه نام روستا و اینکه چرا این روستا را قلعه سفید می نامند، می توان با توجه به بررسی هاي میدانی صورت گرفته نتیجه گرفته شد که وجه تسمیه روستا بر اساس وجود یک قلعه تودر تو به رنگ سفید در روستا می باشد.

فهرست